Do matury 2023 zostało:

???

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „ZDANY EGZAMIN” 

(dalej jako „Regulamin”)  

 

[Definicje pojęć używanych w Regulaminie]

 

Dla potrzeb Regulaminu przyjmuje się następujące definicje pojęć:

 1. Usługodawca – Kamil Szews, prowadzący nierejestrowaną działalność gospodarcza; 
 2. Kurs – dostępny w formie stacjonarnej kurs edukacyjny prowadzony przez Usługodawcę lub inną osobę wskazaną przez Usługodawcę;
 3. Cennik – zestawienie przedstawiające Opłaty;
 4. Opłata – wyrażona w pieniądzu należność, płatna jednorazowo lub ratalnie, przysługująca Usługodawcy od Uczestnika za Usługę; 
 5. OWU – Ogólne Warunki Świadczenia Usług;
 6. Polityka Prywatności – dokument znajdujący się pod adresem internetowym: https://zdanyegzamin.pl/politykaprywatnosci, dot. ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub Uczestnika;
 7. Serwis – strona internetowa (pod adresem: https://www.zdanyegzamin.pl/) służąca dokonywania Zgłoszeń, której właścicielem i administratorem jest Usługodawca;
 8. Uczestnik – osoba fizyczna, która zawarła z Usługodawcą Umowę;
 9. Umowa – wzajemne oświadczenie woli zawarte pomiędzy Usługodawcą i Uczestnikiem, którego przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę Usług na rzecz Uczestnika;
 10. Usługa – usługa, o zakresie określonym postanowieniami Umowy, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika;
 11. Użytkownik- osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
 12. Zgłoszenie – wyrażenie przez Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, woli zawarcia Umowy z Usługodawcą.

 

[Postanowienia ogólne]

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Regulamin oraz Polityka Prywatności udostępnione są bezpłatnie wszystkim Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu. 
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że zna i akceptuje postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje ww. postanowień, powinien natychmiastowo zaprzestać korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownikowi zabrania się korzystania z Serwisu w sposób prowadzący do tymczasowego lub stałego zakłócenia działanie Serwisu .
 5. Bezwzględnie zabrania się udostępniania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem Serwisu. 
 6. Treści zamieszczane w Serwisie nie mają charakteru informacje handlowej lub oferty w rozumieniu przepisów polskiego kodeksu cywilnego. Proponowane warunki Umowy wysyłane są każdorazowo Użytkownikowi, który dokonał Zgłoszenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

[Serwis]

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w funkcjonalnościach Serwisu bez wcześniejszego poinformowania Użytkownika. Zmiana funkcjonalności serwisu nie stanowi zmiany jakiejkolwiek zawartej dotychczas Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 2. Wszelkie elementy składające się na Serwis, w szczególności warstwa graficzna i techniczna Serwisu, objęte są prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Zabrania się ich wszelkiego wykorzystywania bez uzyskania wcześniejszej zgody Usługodawcy.

 

[Ograniczenia wiekowe]

 

 1. Osoby, które ukończyły osiemnasty (18) rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych mogą samodzielnie korzystać z Serwisu.
 2. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego (18) roku życia mogą korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą opiekuna ustawowego. 

 

[Zgłoszenia]

 

 1. W ramach Serwisu Usługodawca publikuje informacje dotyczące organizowanych Kursów, w szczególności: ich zakresu tematycznego, formy i miejsca prowadzenia i wysokość Opłaty. 
 2. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie Zgłoszenia. 
 3. Zgłoszenie stanowi oświadczeniem woli Użytkownika do zawarcia Umowy. Zgłoszenie nie stanowi zawarcia Umowy w trybie ofertowym.
 4. Użytkownik, po dokonaniu Zgłoszenia, otrzymuje na wskazany adres e-mail informację potwierdzającą otrzymanie przez Usługodawcę Zgłoszenia oraz informującą o rozpoczęciu procedury mającej na celu  zawarcie Umowy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy pomimo otrzymania Zgłoszenia. W takie sytuacji Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o przyczynie odmowy.
 6. W przypadku akceptacji Zgłoszenia przez Usługodawcę, Użytkownik otrzymuje, za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail, informację o możliwości zawarcia Umowy wraz z linkiem zawierającym OWU.
 7. Umowę uznaje się za zawartą w chwili przesłania przez Usługodawcę do Uczestnika potwierdzenia zawarcia Umowy na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

 

[Reklamacje]

 

 1. Użytkownik lub Uczestnik może zgłosić zastrzeżenia dotyczące działania Serwisu przesyłając wiadomość na adres e-mail: .kontakt@zdanyegzamin.pl Zgłoszenie musi zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika lub Uczestnika oraz dokładny opis zastrzeżeń. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało dodatkowych informacji, Usługodawca lub osoba przez niego uprawniona poproszą o podanie dodatkowych informacji.
 2. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail, z którego dokonano reklamacji lub inny adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

[Odpowiedzialność  Usługodawcy]

 

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikają z naruszenia postanowień Regulaminu.
 3. Jeżeli Użytkownik nie korzysta z Serwisu jako konsument, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy nieumyślnej, a odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika strat.

 

[Zmiana Regulaminu] 

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa, zmian technologicznych. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia Umowy.

 

[Postanowienia końcowe] 

 

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy oraz będą interpretowana w taki sposób, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny pozostały jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych. 
 3. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają praw konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.” – Stefan Żeromski
© Copyright 2022 - Zdanyegzamin - All Rights Reserved
bookmarkcrosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram